News

Tanzania: Kikwete – War On Poaching to Go On

[Daily News]PLANS are underway to resume the anti-poaching operation dubbed ‘Tokomeza,’ President Jakaya Kikwete has said.